众善联盟

当前位置:首页»禅墨丹青»经书

地藏经地神护法品第十一

发表于2016-07-28 10:10:16

 地藏经地神护法品第十一

 ěr shí jiān láo dì shén bái fó yán : shì zūn ,wǒ cónɡ xī lái zhān shì dǐnɡ lǐ

 尔 时 坚 牢 地 神 白 佛 言 : 世 尊 , 我 从 昔 来 瞻 视 顶 礼

 wú liànɡ pú sà mó hē sà ,jiē shì dà bù kě sī yì shén tōnɡ zhì huì,ɡuǎnɡ dù zhònɡ shēnɡ。

 无 量 菩 萨 摩 诃 萨 , 皆 是 大 不 可 思 议 神 通 智 慧 ,广 度 众 生。

 shì dì zànɡ pú sà mó hē sà , yú zhū pú sà shì yuàn shēn zhònɡ ,shì zūn ,shì dì zànɡ pú sà

 是 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 , 于 诸 菩 萨 誓 愿 深 重 ,世 尊 , 是 地 藏 菩 萨

 yú yán fú tí yǒu dà yīn yuán 。 rú wén shū 、 pǔ xián 、 ɡuān yīn 、 mí lè , yì huà

 于 阎 浮 提 有 大 因 缘 。 如 文 殊 、 普 贤 、观 音 、 弥 勒 , 亦 化

 bǎi qiān shēn xínɡ,dù yú liù dào,qí yuàn shànɡ yǒu bì jìnɡ 。shì dì zànɡ pú sà

 百 千 身 形 , 度 于 六 道 ,其 愿 尚 有 毕 竟 。 是 地 藏 菩 萨

 jiào huà liù dào yī qiè zhònɡ shēnɡ,suǒ fā shì yuàn jié shù , rú qiān bǎi yì hénɡ hé shā 。

 教 化 六 道 一 切 众 生 , 所 发 誓 愿 劫 数 , 如 千 百 亿 恒 河 沙 。

 shì zūn,wǒ ɡuān wèi lái jí xiàn zài zhònɡ shēnɡ,yú suǒ zhù chù , yú nán fānɡ

 世 尊 , 我 观 未 来 及 现 在 众 生 , 于 所 住 处 , 于 南 方

 qīnɡ jié zhī dì , yǐ tǔ shí zhú mù zuò qí kān shì,shì zhōnɡ nénɡ sù huà,nǎi zhì

 清 洁 之 地 , 以 土 石 竹 木 作 其 龛 室 , 是 中 能 塑 画 ,乃 至

 jīn yín tónɡ tiě,zuò dì zànɡ xínɡ xiànɡ,shāo xiānɡ ɡònɡ yǎnɡ,zhān lǐ zàn tàn。

 金 银 铜 铁, 作 地 藏 形 像 , 烧 香 供 养, 瞻 礼 赞 叹 。

 shì rén jū chù,jí dé shí zhǒnɡ lì yì 。hé děnɡ wéi shí:yī zhě 、 tǔ dì fēnɡ rǎnɡ ;

 是 人 居 处 , 即 得 十 种 利 益 。 何 等 为 十: 一 者 、 土 地 丰 壤 ;

 èr zhě 、 jiā zhái yǒnɡ ān ;sān zhě 、xiān wánɡ shēnɡ tiān ;sì zhě 、xiàn cún yì shòu ;

 二 者 、 家 宅 永 安 ; 三 者 、 先 亡 生 天 ; 四 者 、 现 存 益 寿 ;

 wǔ zhě 、 suǒ qiú suì yì ; liù zhě 、 wú shuǐ huǒ zāi ;qī zhě 、 xū hào pì chú ;

 五 者 、 所 求 遂 意 ;六 者 、 无 水 火 灾 ;七 者 、 虚 耗 辟 除 ;

 bā zhě 、 dù jué è mènɡ ;jiǔ zhě 、 chū rù shén hù ; shí zhě 、 duō yù shènɡ yīn 。

 八 者 、 杜 绝 恶 梦 ;九 者 、 出 入 神 护 ; 十 者 、 多 遇 圣 因 。

 shì zūn ,wèi lái shì zhōnɡ,jí xiàn zài zhònɡ shēnɡ,ruò nénɡ yú suǒ zhù chu fānɡ miàn ,

 世 尊 , 未 来 世 中 , 及 现 在 众 生,若 能 于 所 住 处 方 面 ,

 zuò rú shì ɡònɡ yǎnɡ ,dé rú shì lì yì 。fù bái fó yán :shì zūn , wèi lái shì zhōnɡ ,

 作 如 是 供 养 ,得 如 是 利 益 。复 白 佛 言 : 世 尊 ,未 来 世 中 ,

 ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,yú suǒ zhù chu , yǒu cǐ jīnɡ diǎn jípú sà xiànɡ ,

 若 有 善 男 子 善 女 人 , 于 所 住 处 , 有 此 经 典 及 菩 萨 像 ,

 shì rén ɡènɡ nénɡ zhuǎn dú jīnɡ diǎn , ɡònɡ yǎnɡ pú sà 。wǒ chánɡ rì yè yǐ běn shén lì ,

 是 人 更 能 转 读 经 典 , 供 养 菩 萨 。 我 常 日 夜 以 本 神 力 ,

 wèi hù shì rén, nǎi zhì shuǐ huǒ dào zéi,dà hènɡ xiǎo hènɡ,yī qiè è shì,

 卫 护 是 人,乃 至 水 火 盗 贼 , 大 横 小 横 , 一 切 恶 事,

 xī jiē xiāo miè 。fó ɡào jiān láo dì shén :rǔ dà shén lì , zhū shén shǎo jí。

 悉 皆 消 灭 。佛 告 坚 牢 地 神 : 汝 大 神 力 , 诸 神 少 及。

 hé yǐ ɡù ? yán fú tǔ dì , xī ménɡ rǔ hù , nǎi zhì cǎo mù shā shí ,dào má zhú wěi ,

 何 以 故 ? 阎 浮 土 地 , 悉 蒙 汝 护 , 乃 至 草 木 沙 石, 稻 麻 竹 苇 ,

 ɡǔ mǐ bǎo bèi ,cónɡ dì ér yǒu,jiē yīn rǔ lì 。yòu dānɡ chēnɡ yánɡ dì zànɡ pú sà

 谷 米 宝 贝,从 地 而 有, 皆 因 汝 力。 又 当 称 扬 地 藏 菩 萨

 lì yì zhī shì 。 rǔ zhī ɡōnɡ dé , jí yǐ shén tōnɡ,bǎi qiān bèi yú chánɡ fēn dì shén。

 利 益 之 事。 汝 之 功 德 , 及 以 神 通, 百 千 倍 于 常 分 地 神。

 ruò wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén, ɡònɡ yǎnɡ pú sà, jí zhuǎn dú

 若 未 来 世 中 , 有 善 男 子 善 女 人 , 供 养 菩 萨 , 及 转 读

 shì jīnɡ ,dàn yī dì zànɡ běn yuàn jīnɡ yī shì xiū xínɡ zhě。rǔ yǐ běn shén lì

 是 经 , 但 依 地 藏 本 愿 经 一 事 修 行 者。 汝 以 本 神 力

 ér yōnɡ hù zhī , wù lìnɡ yī qiè zāi hài jí bù rú yì shì , zhé wén yú ěr ,

 而 拥 护 之 , 勿 令 一 切 灾 害 及 不 如 意 事 , 辄 闻 于 耳 ,

 hé kuànɡ lìnɡ shòu 。 fēi dàn rǔ dú hù shì rén ɡù , yì yǒu shì fàn juàn shǔ ,

 何 况 令 受 。 非 但 汝 独 护 是 人 故, 亦 有 释 梵 眷 属,

 zhū tiān juàn shǔ ,yōnɡ hù shì rén 。hé ɡù dé rú shì shènɡ xián yōnɡ hù,

 诸 天 眷 属 , 拥 护 是 人。 何 故 得 如 是 圣 贤 拥 护 ,

 jiē yóu zhān lǐ dì zànɡ xínɡ xiànɡ,jí zhuǎn dú shì běn yuàn jīnɡ ɡù ,

 皆 由 瞻 礼 地 藏 形 像 , 及 转 读 是 本 愿 经 故 ,

 zì rán bì jìnɡ chū lí kǔ hǎi ,zhènɡ niè pán lè 。 yǐ shì zhī ɡù , dé dà yōnɡ hù 。

 自 然 毕 竟 出 离 苦 海 , 证 涅 槃 乐 。 以 是 之 故, 得 大 拥 护 。

热门资料

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
 • 投诉监督:029-89552908
 • 安全支付,放心布施
 • 服务热线:400-8878-260