众善联盟

当前位置:首页»禅墨丹青»经书

地藏经利益存亡品第七

发表于2016-07-23 11:35:06

 利益存亡品第七

 ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán : shì

 尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 : 世

 zūn, wǒ ɡuān shì yán fú zhònɡ shēnɡ , jǔ xīn dònɡ niàn

 尊, 我 观 是 阎 浮 众 生, 举 心 动 念

 , wú fēi shì zuì 。 tuō huò shàn lì, duō tuì chū

 , 无 非 是 罪。 脱 获 善 利, 多 退 初

 xīn 。 ruò yù è yuán, niàn niàn zēnɡ yì 。 shì děnɡ

 心。 若 遇 恶 缘, 念 念 增 益 。 是 等

 bèi rén, rú lǚ ní tú, fù yú zhònɡ shí , jiàn

 辈 人, 如 履 泥 涂, 负 于 重 石, 渐

 kùn jiàn zhònɡ, zú bù shēn suì 。 ruò dé yù zhī shi

 困 渐 重, 足 步 深 邃。 若 得 遇 知 识

 , tì yǔ jiǎn fù, huò quán yǔ fù 。 shì zhī shi

 , 替 与 减 负, 或 全 与 负 。 是 知 识

 yǒu dà lì ɡù, fù xiānɡ fú zhù, quàn lìnɡ láo jiǎo

 有 大 力 故, 复 相 扶 助, 劝 令 牢 脚

 。 ruò dá pínɡ dì, xū xǐnɡ è lù, wú zài jīnɡ lì 。

 。 若 达 平 地, 须 省 恶 路, 无 再 经 历 。

 shì zūn, xí è zhònɡ shēnɡ, cónɡ xiān háo jiān, biàn

 世 尊, 习 恶 众 生, 从 纤 毫 间, 便

 zhì wú liànɡ 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ yǒu rú cǐ xí, lín

 至 无 量。 是 诸 众 生 有 如 此 习, 临

 mìnɡ zhōnɡ shí, fù mǔ juàn shǔ, yí wéi shè fú ,

 命 终 时, 父 母 眷 属, 宜 为 设 福 ,

 yǐ zī qián lù 。 huò xuán fān ɡài jí rán yóu dēnɡ 。

 以 资 前 路 。 或 悬 幡 盖 及 燃 油 灯 。

 huò zhuǎn dú zūn jīnɡ 、 huò ɡònɡ yǎnɡ fó xiànɡ jí zhū shènɡ

 或 转 读 尊 经 、 或 供 养 佛 像 及 诸 圣

 xiànɡ, nǎi zhì niàn fó pú sà, jí pì zhī fó mínɡ

 像, 乃 至 念 佛 菩 萨, 及 辟 支 佛 名

 zì, yī mínɡ yī hào, lì lín zhōnɡ rén ěr ɡēn ,

 字, 一 名 一 号, 历 临 终 人 耳 根,

 huò wén zài běn shí 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ suǒ zào è yè

 或 闻 在 本 识。 是 诸 众 生 所 造 恶 业

 , jì qí ɡǎn ɡuǒ, bì duò è qù , yuán shì juàn

 , 计 其 感 果, 必 堕 恶 趣 ,缘 是 眷

 shǔ wèi lín zhōnɡ rén xiū cǐ shènɡ yīn , rú shì zhònɡ zuì

 属 为 临 终 人 修 此 圣 因, 如 是 众 罪

 , xī jiē xiāo miè 。

 , 悉 皆 消 灭 。

 ruò nénɡ ɡènɡ wèi shēn sǐ zhī hòu, qī qí rì nèi ,

 若 能 更 为 身 死 之 后, 七 七 日 内,

 ɡuǎnɡ zào zhònɡ shàn 。 nénɡ shǐ shì zhū zhònɡ shēnɡ yǒnɡ lí è

 广 造 众 善。 能 使 是 诸 众 生 永 离 恶

 qù, dé shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè, xiàn zài

 趣, 得 生 人 天, 受 胜 妙 乐, 现 在

 juàn shǔ, lì yì wú liànɡ 。

 眷 属, 利 益 无 量。

 shì ɡù wǒ jīn duì fó shì zūn, jí tiān lónɡ bá bù

 是 故 我 今 对 佛 世 尊, 及 天 龙 八 部

 rén fēi rén děnɡ, quàn yú yán fú tí zhònɡ shēnɡ lín zhōnɡ

 人 非 人 等 ,劝 于 阎 浮 提 众 生 临 终

 zhī rì, shèn wù shā hài, jí zào è yuán, bài

 之 日, 慎 勿 杀 害, 及 造 恶 缘, 拜

 jì ɡuǐ shén, qiú zhū wǎnɡ liǎnɡ 。

 祭 鬼 神, 求 诸 魍 魉。

 hé yǐ ɡù ? ěr suǒ shā hài nǎi zhì bài jì , wú

 何 以 故 ? 尔 所 杀 害 乃 至 拜 祭, 无

 xiān háo zhī lì, lì yì wánɡ rén, dàn jié zuì yuán

 纤 毫 之 力, 利 益 亡 人, 但 结 罪 缘

 , zhuǎn zēnɡ shēn zhònɡ 。 jiǎ shǐ lái shì huò xiàn zài shēnɡ

 , 转 增 深 重。 假 使 来 世 或 现 在 生

 , dé huò shènɡ fēn, shēnɡ rén tiān zhōnɡ 。 yuán shì lín

 , 得 获 圣 分, 生 人 天 中。 缘 是 临

 zhōnɡ bèi zhū juàn shǔ zào shì è yīn, yì lìnɡ shì mìnɡ

 终 被 诸 眷 属 造 是 恶 因, 亦 令 是 命

 zhōnɡ rén yānɡ lěi duì biàn, wǎn shēnɡ shàn chù 。 hé kuànɡ

 终 人 殃 累 对 辩, 晚 生 善 处。 何 况

 lín mìnɡ zhōnɡ rén, zài shēnɡ wèi cénɡ yǒu shǎo shàn ɡēn ,

 临 命 终 人, 在 生 未 曾 有 少 善 根,

 ɡè jù běn yè, zì shòu è qù, hé rěn juàn shǔ

 各 据 本 业, 自 受 恶 趣, 何忍 眷 属

 ɡènɡ wéi zēnɡ yè 。

 更 为 增 业 。

 pì rú yǒu rén cónɡ yuǎn dì lái, jué liánɡ sān rì ,

 譬 如 有 人 从 远 地 来, 绝 粮 三 日 ,

 suǒ fù dān wù, qiánɡ ɡuò bǎi jīn, hū yù lín rén

 所 负 担 物, 强 过 百 斤, 忽 遇 邻 人

 ,ɡènɡ fù shǎo wù, yǐ shì zhī ɡù ,zhuǎn fù kùn zhònɡ。

 , 更 附 少 物, 以 是 之 故, 转 复 困 重。

 shì zūn, wǒ ɡuān yán fú zhònɡ shēnɡ , dàn nénɡ yú zhū

 世 尊, 我 观 阎 浮 众 生, 但 能 于 诸

 fó jiào zhōnɡ, nǎi zhì shàn shì, yī máo yī dī ,

 佛 教 中, 乃 至 善 事, 一 毛 一 渧 ,

 yī shā yī chén, rú shì lì yì, xī jiē zì dé 。

 一 沙 一 尘, 如 是 利益, 悉 皆 自 得 。

 shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī zhǎnɡ zhě, mínɡ yuē

 说 是 语 时, 会 中 有 一 长 者, 名 曰

 dà biàn, shì zhǎnɡ zhě jiǔ zhènɡ wú shēnɡ , huà dù shí

 大 辩, 是 长 者 久 证 无 生, 化 度 十

 fānɡ, xiàn zhǎnɡ zhě shēn, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ, wèn dì

 方, 现 长 者 身, 合 掌 恭 敬, 问 地

 zànɡ pú sà yán : dà shì, shì nán yán fú tí zhònɡ

 藏 菩 萨 言 : 大 士 ,是 南 阎 浮 提 众

 shēnɡ, mìnɡ zhōnɡ zhī hòu, xiǎo dà juàn shǔ, wèi xiū

 生, 命 终 之 后, 小 大 眷 属, 为 修

 ɡōnɡ dé, nǎi zhì shè zhāi, zào zhònɡ shàn yīn, shì

 功 德, 乃 至 设 斋, 造 众 善 因, 是

 mìnɡ zhōnɡ rén, dé dà lì yì jí jiě tuō fǒu ?

 命 终 人, 得 大 利 益 及 解 脱 不 ?

 dì zànɡ dā yán : zhǎnɡ zhě, wǒ jīn wèi wèi lái xiàn

 地 藏 答 言 : 长 者, 我 今 为 未 来 现

 zài yī qiè zhònɡ shēnɡ, chénɡ fó wēi lì , luè shuō shì

 在 一 切 众 生, 承 佛 威 力, 略 说 是

 shì 。 zhǎnɡ zhě, wèi lái xiàn zài zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ ,

 事。 长 者 ,未 来 现 在 诸 众 生 等 ,

 lín mìnɡ zhōnɡ rì, dé wén yī fó mínɡ 、 yī pú sà

 临 命 终 日, 得 闻 一 佛 名 、 一 菩 萨

 mínɡ 、 yī pì zhī fó mínɡ, bú wèn yǒu zuì wú zuì

 名 、 一 辟 支 佛 名, 不 问 有 罪 无 罪

 , xī dé jiě tuō 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén , zài

 , 悉 得 解 脱。 若 有 男 子 女 人, 在

 shēnɡ bù xiū shàn yīn duō zào zhònɡ zuì 。 mìnɡ zhōnɡ zhī hòu

 生 不 修 善 因 多 造 众 罪。 命 终 之 后

 , juàn shǔ xiǎo dà, wèi zào fú lì yī qiè shènɡ shì

 , 眷 属 小 大, 为 造 福 利 一 切 圣 事

 , qī fēn zhī zhōnɡ ér nǎi huò yī, liù fēn ɡōnɡ dé

 , 七 分 之 中 而 乃 获 一, 六 分 功 德

 , shēnɡ zhě zì lì 。 yǐ shì zhī ɡù, wèi lái xiàn

 , 生 者 自 利 。 以 是 之 故, 未 来 现

 zài shàn nán nǚ děnɡ, wén jiàn zì xiū , fēn fēn jǐ

 在 善 男 女 等, 闻 健 自 修, 分 分 己

 huò 。 wú chánɡ dà ɡuǐ, bù qī ér dào , mínɡ mínɡ

 获。 无 常 大 鬼, 不 期 而 到, 冥 冥

 yóu shén, wèi zhī zuì fú 。 qī qí rì nèi , rú

 游 神, 未 知 罪 福 。 七 七 日 内, 如

 chī rú lónɡ, huò zài zhū sī biàn lùn yè ɡuǒ 。 shěn

 痴 如 聋, 或 在 诸 司 辩 论 业 果。 审

 dìnɡ zhī hòu, jù yè shòu shēnɡ 。 wèi cè zhī jiān ,

 定 之 后, 据 业 受 生。 未 测 之 间 ,

 qiān wàn chóu kǔ, hé kuànɡ duò yú zhū è qù děnɡ 。

 千 万 愁 苦 ,何 况 堕 于 诸 恶 趣 等 。

 shì mìnɡ zhōnɡ rén, wèi dé shòu shēnɡ , zài qī qí rì

 是 命 终 人, 未 得 受 生, 在 七 七 日

 nèi, niàn niàn zhī jiān, wànɡ zhū ɡǔ ròu juàn shǔ ,

 内, 念 念 之 间, 望 诸 骨 肉 眷 属,

 yǔ zào fú lì jiù bá 。 ɡuò shì rì hòu , suí yè

 与 造 福 力 救 拔 。 过 是 日 后, 随 业

 shòu bào 。 ruò shì zuì rén, dònɡ jīnɡ qiān bǎi suì zhōnɡ

 受 报。 若 是 罪 人, 动 经 千 百 岁 中

 , wú jiě tuō rì 。 ruò shì wǔ wú jiàn zuì , duò

 , 无 解 脱 日 。 若 是 五 无 间 罪, 堕

 dà dì yù, qiān jié wàn jié, yǒnɡ shòu zhònɡ kǔ 。

 大 地 狱, 千 劫 万 劫, 永 受 众 苦 。

 fù cì zhǎnɡ zhě : rú shì zuì yè zhònɡ shēnɡ, mìnɡ zhōnɡ

 复 次 长 者 : 如 是 罪 业 众 生, 命 终

 zhī hòu, juàn shǔ ɡǔ ròu, wèi xiū yínɡ zhāi, zī

 之 后, 眷 属 骨 肉, 为 修 营 斋, 资

 zhù yè dào wèi zhāi shí jìnɡ, jí yínɡ zhāi zhī cì ,

 助 业 道 未 斋 食 竟, 及 营 斋 之 次 ,

 mǐ ɡān cài yè, bú qì yú dì, nǎi zhì zhū shí

 米 泔 菜 叶, 不 弃 于 地, 乃 至 诸 食

 wèi xiàn fó sēnɡ, wù dé xiān shí 。 rú yǒu wéi shí

 未 献 佛 僧 ,勿 得 先 食。 如 有 违 食

 , jí bù jīnɡ qín, shì mìnɡ zhōnɡ rén , liǎo bù dé

 , 及 不 精 勤, 是 命 终 人, 了 不 得

 lì 。 rú jīnɡ qín hù jìnɡ fènɡ xiàn fó sēnɡ , shì mìnɡ

 力 。 如 精 勤 护 净 奉 献 佛 僧, 是 命

 zhōnɡ rén, qī fēn huò yī 。 shì ɡù zhǎnɡ zhě, yán

 终 人, 七 分 获 一 。 是 故 长 者, 阎

 fú zhònɡ shēnɡ, ruò nénɡ wèi qí fù mǔ nǎi zhì juàn shǔ

 浮 众 生, 若 能 为 其 父 母 乃 至 眷 属

 , mìnɡ zhōnɡ zhī hòu, shè zhāi ɡònɡ yǎnɡ , zhì xīn qín

 , 命 终 之 后, 设 斋 供 养, 志 心 勤

 kěn 。 rú shì zhī rén, cún wánɡ huò lì 。

 恳。 如 是 之 人, 存 亡 获 利 。

 shuō shì yǔ shí, dāo lì tiān ɡōnɡ, yǒu qiān wàn yì

 说 是 语 时, 忉 利 天 宫, 有 千 万 亿

 nuó yóu tā yán fú ɡuǐ shén, xī fā wú liànɡ pú tí

 那 由 他 阎 浮 鬼 神 ,悉 发 无 量 菩 提

 zhī xīn, dà biàn zhǎnɡ zhě zuò lǐ ér tuì 。

 之 心, 大 辩 长 者 作 礼 而 退 。

热门资料

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
 • 投诉监督:029-89552908
 • 安全支付,放心布施
 • 服务热线:400-8878-260