众善联盟

当前位置:首页»禅墨丹青»经书

地藏经观众生业缘品第三

发表于2016-07-19 12:06:14

 观众生业缘品第三

 ěr shí fó mǔ mó yē fū rén , ɡōnɡ jìnɡ hé zhǎnɡ

 尔 时 佛 母 摩 耶 夫 人, 恭 敬 合 掌

 wèn dì zànɡ pú sà yán : shènɡ zhě , yán fú zhònɡ

 问 地 藏 菩 萨 言 : 圣 者, 阎 浮 众

 shēnɡ , zào yè chā bié , suǒ shòu bào yìnɡ , qí

 生, 造 业 差 别, 所 受 报 应, 其

 shì yún hé ? dì zànɡ dā yán : qiān wàn shì jiè

 事 云 何 ?地 藏 答 言 : 千 万 世 界

 , nǎi jí ɡuó tǔ , huò yǒu dì yù 、 huò wú

 , 乃 及 国 土 , 或 有 地 狱 、 或 无

 dì yù ; huò yǒu nǚ rén 、 huò wú nǚ rén ;

 地 狱 ; 或 有 女 人 、 或 无 女 人 ;

 huò yǒu fó fǎ 、 huò wú fó fǎ , nǎi zhì shēnɡ

 或 有 佛 法 、 或 无 佛 法 , 乃 至 声

 wén pì zhī fó , yì fù rú shì , fēi dàn dì

 闻 辟 支 佛 , 亦 复 如 是, 非 但 地

 yù zuì bào yī děnɡ 。

 狱 罪 报 一 等 。

 mó yē fū rén chónɡ bái pú sà : qiě yuàn wén yú

 摩 耶 夫 人 重 白 菩 萨 : 且 愿 闻 于

 yán fú zuì bào suǒ ɡǎn è qù 。 dì zànɡ dā yán

 阎 浮 罪 报 所 感 恶 趣 。 地 藏 答 言

 : shènɡ mǔ , wéi yuàn tīnɡ shòu , wǒ cū shuō zhī

 : 圣 母 , 唯 愿 听 受, 我 粗 说 之

 。 fó mǔ bái yán : yuàn shènɡ zhě shuō 。

 。 佛 母 白 言 : 愿 圣 者 说 。

 ěr shí dì zànɡ pú sà bái shènɡ mǔ yán : nán yán

 尔 时 地 藏 菩 萨 白 圣 母 言 : 南 阎

 fú tí , zuì bào mínɡ hào rú shì 。 ruò yǒu zhònɡ

 浮 提 , 罪 报 名 号 如 是。 若 有 众

 shēnɡ bú xiào fù mǔ , huò zhì shā hài , dānɡ duò

 生 不 孝 父 母 , 或 至 杀 害, 当 堕

 wú jiàn dì yù , qiān wàn yì jié qiú chū wú qī

 无 间 地 狱 , 千 万 亿 劫 求 出 无 期

 。 ruò yǒu zhònɡ shēnɡ chū fó shēn xiè , huǐ bànɡ sān

 。 若 有 众 生 出 佛 身 血, 毁 谤 三

 bǎo , bú jìnɡ zūn jīnɡ , yì dānɡ duò yú wú jiàn

 宝 , 不 敬 尊 经, 亦 当 堕 于 无 间

 dì yù , qiān wàn yì jié , qiú chū wú qī 。

 地 狱 , 千 万 亿 劫, 求 出 无 期 。

 ruò yǒu zhònɡ shēnɡ qīn sǔn chánɡ zhù , diàn wū sēnɡ ní

 若 有 众 生 侵 损 常 住, 玷 污 僧 尼

 , huò qié lán nèi zì xínɡ yín yù , huò shā huò

 , 或 伽 蓝 内 恣 行 淫 欲 , 或 杀 或

 hài , rú shì děnɡ bèi , dānɡ duò wú jiàn dì yù

 害 ,如 是 等 辈, 当 堕 无 间 地 狱

 , qiān wàn yì jié , qiú chū wú qī 。 ruò yǒu

 , 千 万 亿 劫, 求 出 无 期 。 若 有

 zhònɡ shēnɡ , wěi zuò shā mén , xīn fēi shā mén ,

 众 生, 伪 作 沙 门, 心 非 沙 门,

 pò yònɡ chánɡ zhù , qī kuánɡ bái yī , wéi bèi jiè

 破 用 常 住, 欺 诳 白 衣 , 违 背 戒

 lǜ , zhǒnɡ zhǒnɡ zào è, rú shì děnɡ bèi , dānɡ

 律 , 种 种 造 恶 , 如 是 等 辈, 当

 duò wú jiàn dì yù , qiān wàn yì jié , qiú chū

 堕 无 间 地 狱 , 千 万 亿 劫, 求 出

 wú qī 。 ruò yǒu zhònɡ shēnɡ , tōu qiè chánɡ zhù cái

 无 期 。 若 有 众 生, 偷 窃 常 住 财

 wù ɡǔ mǐ , yǐn shí yī fu , nǎi zhì yī wù

 物 谷 米 , 饮 食 衣 服 , 乃 至 一 物

 bù yǔ qǔ zhě , dānɡ duò wú jiàn dì yù , qiān

 不 与 取 者, 当 堕 无 间 地 狱 , 千

 wàn yì jié , qiú chū wú qī 。 dì zànɡ bái yán

 万 亿 劫, 求 出 无 期 。 地 藏 白 言

 : shènɡ mǔ , ruò yǒu zhònɡ shēnɡ , zuò rú shì zuì

 : 圣 母 , 若 有 众 生, 作 如 是 罪

 , dānɡ duò wǔ wú jiàn dì yù , qiú zàn tínɡ kǔ

 , 当 堕 五 无 间 地 狱 , 求 暂 停 苦

 yī niàn bù dé 。

 一 念 不 得 。

 mó yē fū rén chónɡ bái dì zànɡ pú sà yán : yún

 摩 耶 夫 人 重 白 地 藏 菩 萨 言 : 云

 hé mínɡ wéi wú jiàn dì yù ? dì zànɡ bái yán :

 何 名 为 无 间 地 狱 ? 地 藏 白 言 :

 shènɡ mǔ , zhū yǒu dì yù zài dà tiě wéi shān zhī

 圣 母 , 诸 有 地 狱 在 大 铁 围 山 之

 nèi , qí dà dì yù yǒu yī shí bā suǒ , cì

 内 ,其 大 地 狱 有 一 十 八 所, 次

 yǒu wǔ bǎi , mínɡ hào ɡè bié , cì yǒu qiān bǎi

 有 五 百, 名 号 各 别, 次 有 千 百

 , mínɡ zi yì bié 。 wú jiàn yù zhě , qí yù

 , 名 字 亦 别。 无 间 狱 者, 其 狱

 chénɡ zhōu zā bá wàn yú lǐ , qí chénɡ chún tiě ,

 城 周 匝 八 万 余 里 , 其 城 纯 铁,

 ɡāo yī wàn lǐ , chénɡ shànɡ huǒ jù , shǎo yǒu kōnɡ

 高 一 万 里 , 城 上 火 聚 , 少 有 空

 quē 。 qí yù chénɡ zhōnɡ , zhū yù xiānɡ lián , mínɡ

 缺 。 其 狱 城 中, 诸 狱 相 连, 名

 hào ɡè bié 。 dú yǒu yī yù , mínɡ yuē wú jiàn

 号 各 别。 独 有 一 狱 , 名 曰 无 间

 , qí yù zhōu zā wàn bā qiān lǐ , yù qiánɡ ɡāo

 , 其 狱 周 匝 万 八 千 里 , 狱 墙 高

 yī qiān lǐ , xī shì tiě wéi , shànɡ huǒ chè xià

 一 千 里 , 悉 是 铁 围, 上 火 彻 下

 , xià huǒ chè shànɡ 。 tiě shé tiě ɡǒu , tǔ huǒ

 , 下 火 彻 上。 铁 蛇 铁 狗, 吐 火

 chí zhú yù qiánɡ zhī shànɡ , dōnɡ xi ér zǒu 。 yù

 驰 逐 狱 墙 之 上, 东 西 而 走 。狱

 zhōnɡ yǒu chuánɡ , biàn mǎn wàn lǐ 。 yī rén shòu zuì

 中 有 床, 遍 满 万 里 。 一 人 受 罪

 , zì jiàn qí shēn biàn wò mǎn chuánɡ 。 qiān wàn rén

 , 自 见 其 身 遍 卧 满 床。 千 万 人

 shòu zuì , yì ɡè zì jiàn shēn mǎn chuánɡ shànɡ 。 zhònɡ

 受 罪, 亦 各 自 见 身 满 床 上。 众

 yè suǒ ɡǎn huò bào rú shì 。

 业 所 感 获 报 如 是 。

 yòu zhū zuì rén , bèi shòu zhònɡ kǔ 。 qiān bǎi yè

 又 诸 罪 人, 备 受 众 苦 。 千 百 夜

 chā jí yǐ è ɡuǐ , kǒu yá rú jiàn , yǎn rú

 叉 及 以 恶 鬼, 口 牙 如 剑, 眼 如

 diàn ɡuānɡ , shǒu fù tónɡ zhǎo , tuō zhuài zuì rén 。

 电 光, 手 复 铜 爪, 拖 拽 罪 人 。

 fù yǒu yè chā zhí dà tiě jǐ , zhònɡ zuì rén shēn

 复 有 夜 叉 执 大 铁 戟 , 中 罪 人 身

 , huò zhònɡ kǒu bí , huò zhònɡ fù bèi 。 pāo kōnɡ

 , 或 中 口 鼻 , 或 中 腹 背。 抛 空

 fān jiē huò zhì chuánɡ shànɡ , fù yǒu tiě yīnɡ dàn zuì

 翻 接 或 置 床 上, 复 有 铁 鹰 啖 罪

 rén mù 。 fù yǒu tiě shé jiǎo zuì rén jǐnɡ 。 bǎi

 人 目。 复 有 铁 蛇 绞 罪 人 颈。 百

 zhī jiē nèi , xī xià chánɡ dìnɡ , bá shé ɡēnɡ lí

 肢 节 内, 悉 下 长 钉, 拔 舌 耕 犁

 , chōu chánɡ cuò zhǎn , yánɡ tónɡ ɡuàn kǒu , rè tiě

 , 抽 肠 剉 斩, 烊 铜 灌 口, 热 铁

 chán shēn 。 wàn sǐ qiān shēnɡ , yè ɡǎn rú shì 。

 缠 身。 万 死 千 生, 业 感 如 是 。

 dònɡ jīnɡ yì jié , qiú chū wú qī 。 cǐ jiè huài

 动 经 亿 劫, 求 出 无 期 。 此 界 坏

 shí , jì shēnɡ tā jiè , tā jiè cì huài , zhuǎn

 时 ,寄 生 他 界, 他 界 次 坏, 转

 jì tā fānɡ ; tā fānɡ huài shí , zhǎn zhuǎn xiānɡ jì

 寄 他 方 ; 他 方 坏 时, 辗 转 相 寄

 。 cǐ jiè chénɡ hòu , huán fù ér lái 。 wú jiàn

 。 此 界 成 后, 还 复 而 来。 无 间

 zuì bào , qí shì rú shì 。

 罪 报, 其 事 如 是 。

 yòu wǔ shì yè ɡǎn , ɡù chēnɡ wú jiàn 。 hé děnɡ

 又 五 事 业 感, 故 称 无 间。 何 等

 wéi wǔ ? yī zhě 、 rì yè shòu zuì , yǐ zhì

 为 五? 一 者 、 日 夜 受 罪, 以 至

 jié shù , wú shí jiàn jué , ɡù chēnɡ wú jiàn 。

 劫 数, 无 时 间 绝, 故 称 无 间 。

 èr zhě 、 yī rén yì mǎn , duō rén yì mǎn ,

 二 者 、 一 人 亦 满, 多 人 亦 满,

 ɡù chēnɡ wú jiàn 。 sān zhě 、 zuì qì chā bànɡ ,

 故 称 无 间。 三 者 、 罪 器 叉 棒 ,

 yīnɡ shé lánɡ quǎn , duì mó jù záo , cuò zhuó huò

 鹰 蛇 狼 犬, 碓 磨 锯 凿, 剉 斫 镬

 tānɡ , tiě wǎnɡ tiě shénɡ , tiě lǘ tiě mǎ , shēnɡ

 汤, 铁 网 铁 绳, 铁 驴 铁 马 , 生

 ɡé luò shǒu , rè tiě jiāo shēn , jī tūn tiě wán

 革 络 首, 热 铁 浇 身, 饥 吞 铁 丸

 , kě yǐn tiě zhī , cónɡ nián jìnɡ jié , shù nuó

 , 渴 饮 铁 汁, 从 年 竟 劫, 数 那

 yóu tā , kǔ chǔ xiānɡ lián , ɡènɡ wú jiàn duàn ,

 由 他 , 苦 楚 相 连, 更 无 间 断 ,

 ɡù chēnɡ wú jiàn 。 sì zhě 、 bú wèn nán zǐ nǚ

 故 称 无 间。 四 者 、 不 问 男 子 女

 rén , qiānɡ hú yí dí , lǎo yòu ɡuì jiàn , huò

 人 ,羌 胡 夷 狄 , 老 幼 贵 贱, 或

 lónɡ huò shén , huò tiān huò gui , zuì xíng yè ɡǎn

 龙 或 神, 或 天 或 鬼 , 罪 行 业 感

 , xī tónɡ shòu zhī , ɡù chēnɡ wú jiàn 。 wǔ zhě

 , 悉 同 受 之, 故 称 无 间。 五 者

 、 ruò duò cǐ yù , cónɡ chū rù shí , zhì bǎi

 、 若 堕 此 狱 , 从 初 入 时, 至 百

 qiān jié , yī rì yī yè , wàn sǐ wàn shēnɡ ,

 千 劫, 一 日 一 夜 , 万 死 万 生 ,

 qiú yī niàn jiān zàn zhù bù dé , chú fēi yè jìn

 求 一念 间 暂 住 不 得 , 除 非 业 尽

 ,fānɡ dé shòu shēnɡ , yǐ cǐ lián mián, ɡù chēnɡ wú jiàn。

 , 方 得 受 生, 以 此 连 绵, 故 称 无 间 。

 dì zànɡ pú sà bái shènɡ mǔ yán : wú jiàn dì yù

 地 藏 菩 萨 白 圣 母 言 : 无 间 地 狱

 , cū shuō rú shì 。 ruò ɡuǎnɡ shuō dì yù zuì qì

 , 粗 说 如 是。 若 广 说 地 狱 罪 器

 děnɡ mínɡ , jí zhū kǔ shì , yī jié zhī zhōnɡ ,

 等 名, 及 诸 苦 事, 一 劫 之 中 ,

 qiú shuō bú jìn 。 mó yē fū rén wén yǐ , chóu

 求 说 不 尽。 摩 耶 夫 人 闻 已 , 愁

 yōu hé zhǎnɡ , dǐnɡ lǐ ér tuì 。

 忧 合 掌, 顶 礼 而 退 。

热门资料

版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
 • 投诉监督:029-89552908
 • 安全支付,放心布施
 • 服务热线:400-8878-260